Bài thơ Tụng giá hoàn kinh sư được Nguyễn Quang Khải viết vào năm 1285, sau sau khi đuổi quân Thoát Hoan, giải phóng kinh thành Thăng Long, Trần Quang Khải đưa hai vua Trần Thái Tông và Trần Nhân Tông về lại kinh đô, theo phò giá và làm bài thơ này.

Bài thơ Tụng giá hoàn kinh sư được viết theo thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật. Bài thơ khẳng định chiến thắng hào hùng của dân tộc trước kẻ thù xâm lược và bộc lộ niềm tự hào dân tộc sâu sắc.

Tụng giá hoàn kinh sư 從駕還京 • Phò giá về kinh

從駕還京
奪槊章陽渡,
擒胡菡子關。
太平須努力,
萬古此江山。

Tụng giá hoàn kinh sư
Đoạt sóc Chương Dương độ,
Cầm Hồ Hàm Tử quan.
Thái bình tu nỗ lực,
Vạn cổ thử gian san.

Dịch nghĩa
Cướp giáo giặc ở bến Chương Dương,
Bắt quân Hồ ở cửa Hàm Tử.
Buổi thái bình nên gắng hết sức,
(Thì) muôn đời (có) giang sơn này.

Qua bài thơ Phò giá về kinh của Trần Quang Khải ta thấy được khát vọng hòa bình, thịnh trị của nhà thơ cũng như của muôn dân. Thể hiện niềm tin sâu sắc vào sự vững bền của đất nước thời Trần.