tức cảnh pác pó
Tức Cảnh Pác Bó (Hồ Chí Minh) – Tinh thần của người chiến sĩ cách mạng

là bài thơ nổi tiếng của Hồ Chí Minh, được sáng tác vào...