Tre Viet Nam 640x424
Nêu cảm nhận về bài thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy

Bài thơ của nhà thơ Nguyễn Duy là một bài thơ miêu tả...