Ret Nang Ban1
Bài thơ rét nàng bân ( Tế Hanh ) – Tình cảm đôi lứa thắm đượm

là một bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Tế Hanh. Ông là...