Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại ( Phan Chu Trinh )