Nguyễn Giản Thanh cùng bài thơ độc đáo đặc sắc nhất

阮簡清 (1482-?) thường được gọi là Trạng Me là trạng nguyên khoa thi...