Kahlil Gibran và trọn bộ những bài thơ ấn tượng hấp dẫn nhất

(1883-1931) sinh tại Bsharre, Li Băng năm 1883. Sáng tác của ông là...