Nhà Thơ Bảo Định Giang Và Sự Nghiệp Thơ Ca Của Ông

sinh năm 1919, tại Mỹ Thiện, Cái Bè – Tiền Giang, ông là...