Nguyet Ha Doc Chuoc
Nguyệt hạ độc chước – Bài thơ vang danh của nhà thơ Lý Bạch

là một bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Lý Bạch. Ông là...