Nguong Cua
Ngưỡng cửa – Bài thơ hấp dẫn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc của nhà thơ Vũ Quần Phương

là một thi phẩm nổi bật cho chùm thơ của Vũ Quần Phương....