Thi sĩ Lương Khải Siêu cùng những áng thơ vang danh nhất

là một nhà thơ nổi bật trong văn đàn Trung Quốc. Ông là...