Lan Dinh Tap Tu
Lan đình tập tự đặc sắc của nhà thơ nổi tiếng vương hy chi

là một bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Vương Hy Chi. Ông...