Doi Anh Ve2
Đợi anh về ( Konstantin Mikhailovich Simonov ) – Bài thơ nước ngoài đặc sắc nhất

là bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Konstantin Mikhailovich Simonov. Ông là...