Demtruong Son Nho Bc3a1c4
Đêm trường sơn nhớ bác (Nguyễn Trung Thu) – Nỗi lòng người chiến sĩ trường sơn

là một bài thơ nổi bật cho phong cách thơ của thi sĩ...