Dan Con2
Bài Thơ Dặn Con – Chất Chứa Nỗi Lòng Của Bậc Sinh Thành

là một bài thơ tiêu biểu trong phong cách thơ của Trần Nhuận...