Tam Biet Hue 640x453
” Con sông dùng dằng con sông không chảy” – Câu thơ nổi bật của Thu Bồn

là một bài thơ nổi bật trong kho tàng thơ của nhà thơ...