Chân Không Thiền Sư Và Bài Thơ Cảm Hoài Ấn Tượng

Chân Không thiền sư 真空禪師 (1046–1100) tên thật là Vương Hải Thiềm 王海蟾, người...