Nam Moi Chuc Nhau 640x432
Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau – Câu thơ châm biếm đặc sắc của Trần Tế Xương

là một câu thơ châm biếm sâu cay trong bài thơ Năm Mới...