cảnh khuya
Cảnh khuya (Hồ Chí Minh) – Bức tranh thiên nhiên và con người hòa làm một

được sáng tác trong cuộc kháng chiến chống giặc Pháp xâm lược. Bài...