Cam Hoai2
Cảm Hoài – Nỗi tâm sự về cuộc đời của nhà thơ Đặng Dung

chính là một tác phẩm xuất sắc được trích từ tập Toàn Việt...