Bảo giám thiền sư 寶鑑禪師 – Cảm hoài kì 1-2

寶鑑禪師 tên thật là Kiều Phù 喬浮, ông người làng Trung Thụy. Ông...