Thang Ba Tay Nguyen2 640x426
Tháng Ba Tây Nguyên – Tình cảm gắn bó keo sơn của nhà thơ Thân Như Thơ

là một thi phẩm độc nhất của nhà thơ Thân Như Thơ bởi...