Nho Dong1 640x386
Nhớ Đồng – Nỗi nhớ quê hương da diết của nhà thơ Tố Hữu

là một thi phẩm trích từ tập thơ Từ Ấy vang danh của...