Nhi Ho1
Nhị Hồ – Thi phẩm vang danh nhất của nhà thơ Xuân Diệu

là một bài thơ nổi bật cho phong cách thơ của Xuân Diệu....