Hanh Lo Nan222 640x335
Hành Lộ Nan – Bài thơ đi cùng năm tháng của nhà thơ Lý Bạch

là một thi phẩm giá trị của nhà thơ Lý Bạch. Thơ ông...