Đánh Thức Tiềm Lực – Thi Phẩm đặc sắc của nhà thơ Nguyễn Duy

là một thi phẩm xuất sắc của nhà thơ Nguyễn Duy. Ông là...