Pic7
Auld lang syne – Bài thơ nổi tiếng của nhà thơ nước anh Robert Burns

là một câu thơ nổi bật trong bài thơ nổi tiếng Ngày...